Polityka przetwarzania danych osobowych w firmie Stal Impex Sp. z o.o.
w związku z relacjami biznesowymi i nawiązanym kontaktem

1. Definicje

a) Administrator – Stal Impex sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Łukasiewicza 49, 38-400
Krosno.

b) Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość
(np. wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w
korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innych
rozwiązań technologicznych)

c) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

d) Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są
przez Administratora.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest firma Stal Impex
Sp. z o.o., mieszcząca się pod adresem: 38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 49, nr tel.: 13 43 206 91,
e-mail: biuro@stalimpex.eu

3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Z Administratorem Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą poczty
elektronicznej: rodo@stalimpex.eu lub prowadząc tradycyjną korespondencję na wskazany adres:
Stal Impex Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 49.

4. Przetwarzanie i bezpieczeństwo Danych Osobowych

Prowadząc działalność, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczególności zgodnymi z RODO, i przewidzianymi w nich
zasadami przetwarzania danych. Zapewniamy pełną transparentność sytuacji, w których dane są
przetwarzane, informując o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych w momencie ich
zbierania. Administrator dba o to, by pozyskiwane dane obejmowały wyłącznie zakres konieczny
do realizacji wskazanego celu i przetwarzane były jedynie przez okres, w którym jest to niezbędne.
Państwa Dane Osobowe mogą zostać przetwarzane, gdy:

a) udostępnili Państwo swoje Dane Osobowe, korzystając ze wszelkich możliwych kanałów
komunikacji, np. kierując zapytanie lub ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej,
telefonicznej, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie internetowej lub
w trakcie spotkania podczas targów branżowych;

b) otrzymaliśmy je w ramach współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy;

c) uzyskaliśmy innych źródeł, np. od współpracującej z Państwem firmy, która jest naszym
kontrahentem.
Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Danych Osobowych klientów
korzystających oraz zawierających umowy za pośrednictwem sklepu internetowego Krostrade.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania Danych Osobowych przez nasz sklep znajdą Państwo
w Regulaminie.
Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do
informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków
bezpieczeństwa doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator
poinformuje o zaistnieniu zdarzenia w sposób zgodny z przepisami.
Wdrożone przez Administratora procedury, dzięki którym do Państwa Danych Osobowych
dostęp uzyskują wyłącznie osoby upoważnione i tylko w zakresie, w jakim jest to koniecznie do
wykonania określonych czynności, zapewniają integralność i poufność powierzonych nam danych.

5. Przetwarzanie Danych Osobowych związanych z relacjami biznesowymi,handlowymi, nawiązanym kontaktem oraz marketingiem

a) Zakres przetwarzanych Danych Osobowych

Administrator przetwarza zarówno Dane Osobowe klientów, jak i partnerów biznesowych
oraz ich pracowników lub współpracowników. Przetwarzaniu podlegają również Dane Osobowe
innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt
za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularzy kontaktowych. Zbieramy
i przetwarzamy także Dane Osobowe uzyskane podczas spotkań biznesowych, na targach
branżowych czy poprzez wymianę wizytówek. Naszą intencją jest podejmowanie i utrzymywanie
kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów (podstawą przetwarzania jest uzasadniony
interes Administratora, określony w art. 6 ust. 1 lit f RODO).
W związku ze wspomnianymi relacjami możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe:
dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień
zawodowych oraz inne Dane Osobowe przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
Powyższe Dane Osobowe mogą zostać pozyskane bezpośrednio od Państwa, a także od innych
osób, np. pracodawców lub zleceniodawców.

a) Cel i podstawa przetwarzania

W związku z powyższymi relacjami przetwarzamy Dane Osobowe w celu:
• nawiązania współpracy i zawarcia umowy;
• wykonywania zawartej umowy oraz jej rozliczenia;
• udzielenia odpowiedzi na zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji /
kontaktu w tym zakresie;
• marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora;
• obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń;
• wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych).

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie
osoby, której dane dotyczą;
• realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
• prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług
Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz
obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do
zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo
w celu prowadzenia korespondencji.

b) Okres przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez
okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania,
którego podstawą jest uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji,
podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub
będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich
przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest
dłuższy.
W przypadku działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu
wycofania zgody, przy czym zostaną one usunięte w każdym przypadku po upływie odpowiedniego
czasu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych
lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich
przedawnienia określony przepisami prawa, zwłaszcza kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego.
Udostępnione Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji
z Państwem, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że
analogicznie do informacji powyżej przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego
przetwarzania lub do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Przetwarzanie Danych Osobowych w związku z rekrutacją

W celu realizacji procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania Danych
Osobowych wyłącznie w zakresie wyszczególnionym w przepisach prawa pracy. Nie należy
przekazywać informacji w szerszym zakresie, jeśli jednak przesłane aplikacje będą zawierać
dodatkowe dane, nie będą one rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.

a) Zakres przetwarzanych Danych Osobowych

Przetwarzamy Dane Osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi
dostępnymi kanałami rekrutacji. Realizując procesy rekrutacji, możemy przetwarzać następujące

Dane Osobowe:
• identyfikacyjne i teleadresowe;
• dotyczące wykształcenia i dotychczasowego zatrudnienia;
• dotyczące uprawień, ukończonych kursów i nabytych umiejętności;
• dodatkowe Dane Osobowe przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

b) Cel i podstawa przetwarzania

W związku z rekrutacją Państwa Dane Osobowe przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji aktualnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Stal Impex Sp. z o.o., a jeżeli
wyrazili Państwo na to dodatkową zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji na podobne
stanowiska. Podstawą przetwarzania Państwa Danych Osobowych jest podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przepisy obowiązującego prawa (Kodeks Prac
oraz akty wykonawcze), a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb
przyszłych procesów rekrutacji, Państwa zgoda. Wyrażoną wcześniej zgodę można w dowolnym
momencie wycofać, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonamy przed jej wycofaniem.
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji i nawiązania ewentualnej współpracy.

c) Okres przetwarzania Danych Osobowych

Przekazane przez Państwa Dane Osobowe będziemy przetwarzać w czasie trwania procesu
rekrutacyjnego lub w realizowanych w przyszłości procesach rekrutacji, o ile wyrazili Państwo
dodatkową dobrowolną zgodę, lub do czasu wycofania zgody.

7. Monitoring wizyjny

Aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia na terenie zakładu produkcyjnego Stal Impex Sp.
z o.o. z siedzibą w: 38-300 Gorlice, ul. Chopina 27, Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz
kontroluje wstęp do lokali i na teren przez niego zarządzany. Zebrane w ten sposób dane nie są
wykorzystywane do żadnych innych celów. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu
oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich
dochodzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz
ochrony jego praw.

8. Odbiorcy Danych Osobowych

Państwa Dane mogą zostać przekazane współpracującym z nami podmiotom. Są to np.
firmy obsługujące naszą stronę internetową lub prowadzą komunikację z naszymi klientami,
zapewniają działanie naszych systemów teleinformatycznych, firmom kurierskim, operatorom
realizującym płatności oraz zapewniającym obsługę prawną i przeprowadzającym audyty
Administratora.

9. Pliki Cookies

a) Pliki cookies są danymi informatycznymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym
użytkownika, dedykowana do korzystania ze stron serwisu. Zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu.
Nasza strona zbiera automatycznie wyłącznie dane zawarte w plikach cookies.

b) Stal Impex Sp. z o.o. jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego
użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. Pliki cookies są wykorzystywane
w celu:
• dopasowania zawartości strony internetowej preferencji użytkownika. Pliki
rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić
zawartość strony;
• przygotowywania statystyk mających na celu poznanie preferencji i zachowań
użytkowników odwiedzających stronę. Analiza tych statystyk jest anonimowa i
umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów.
Statystyki stosuje się również do oceny popularności strony;

c) Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są
tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście
na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są
w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez
czas wynikający z ich ustawień.

d) Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki,
aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich
umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach
swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie
akceptuje zapis plików cookies w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień w przeglądarce
internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony
internetowej.

e) Pliki cookies, z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym
użytkownika), mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim
reklamodawcom.

f) Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc)
lub na stronie jej producenta.

10.Prawa Osób

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto w każdym przypadku mają
Państwo prawo do:

a) wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jeśli przetwarzanie odbywa się na
zasadzie zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć zgodę bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

b) informacji o Danych Osobowych – Administrator udostępnia Osobie informacje o celach i
podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie danych, którymi dysponuje, oraz
podmiotach, którym są ujawniane;

c) sprostowania lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – Administrator jest
zobowiązany usuwać błędy i niezgodności oraz uzupełniać Dane Osobowe, jeżeli są
niekompletne;

d) usunięcia Danych Osobowych – jeśli dane nie są konieczne do realizacji celu, w jakim
zostały zebrane;

e) przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczyli Państwo Administratorowi, i które są
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

f) sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszelkie wnioski o żądania dotyczące realizacji praw Osób można kierować za
pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stal Impex Sp. z o.o., ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@stalimpex.eu.