Regulamin Sklepu Internetowego Krosagro

Definicje:

 1. REGULAMIN – to niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

 2. SKLEP INTERNETOWY – to sklep internetowy dostępny w języku polskim pod adresem: www.krosagro.com, w języku angielskim pod adresem: www.krosagro.com/en/, w języku niemieckim pod adresem: www.krosagro.com/de/ i w języku francuskim pod adresem: www.krosagro.com/fr/.

 3. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – to „Stal Impex” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Łukasiewicza 49, 38-400 Krosno, KRS: 0000153622; Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 2 873 000,00 zł.; NIP: 6841817582; REGON: 370356606 oraz adres poczty elektronicznej: krosagro@krosagro.com.

 4. KUPUJĄCY – to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca lub mająca zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży;

 5. USŁUGOBIORCA – to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub mająca zamiar korzystać z Usług Elektronicznych;

 6. KONSUMENT – to osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. PRZEDSIĘBIORCA INDYWIDUALNY – oznacza osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 8. ZAMÓWIENIE – to oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia, które ma na celu zawarcie Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą;

 9. UMOWA SPRZEDAŻY – to Umowa Sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego między Kupującym a Sprzedawcą;

 10. TOWAR – to rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży;

 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – to usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 12. KONTO – to zindywidualizowany nazwą i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, odpowiadający w swej treści informacjom podanym przez Usługobiorcę, w szczególności informacjom o dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym;

 13. FORMULARZ REJESTRACJI – to formularz pozwalający na utworzenie indywidualnego Konta;

 14. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – to formularz pozwalający na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym. Pozwala w szczególności na dodanie Towaru do koszyka Zamówień, określenie warunków Umowy Sprzedaży, dokonanie wyboru sposobu dostawy Towaru do Kupującego, wyboru sposobu płatności;

 15. NEWSLETTER – to usługa świadczona przez Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej e-mail, pozwalająca Usługobiorcom na otrzymanie automatycznych informacji o proponowanych przez Sprzedawcę Towarach, nowościach i dostępnych promocjach;

 16. DZIEŃ ROBOCZY – to każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 17. PRZEWOŹNIK – to podmiot zewnętrzny, któremu powierzono dostawę Towaru;

 18. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);

 19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);

 20. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);

 21. USTAWA O INSPEKCJI HANDLOWEJ – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady działania Sklepu Internetowego prowadzonego w domenie www.krosagro.com w języku w języku angielskim pod adresem: www.krosagro.com/en/, w języku niemieckim pod adresem: www.krosagro.com/de/ i w języku francuskim pod adresem: www.krosagro.com/fr/ przez “Stal Impex” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Łukasiewicza 49, 38-400 Krosno, KRS: 0000153622; Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 2 873 000,00 zł.; NIP: 6841817582; REGON: 370356606, adres poczty elektronicznej: sklep@krosagro.com. Ze Sprzedawcą można skontaktować się także poprzez formularz internetowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego.

 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Konsumentów i do przedsiębiorców, przy czym § 7 Regulaminu jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców niebędących Przedsiębiorcami Indywidualnymi.

 3. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym albo korzystania z Usług Elektronicznych wymagana jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia i świadczeniem Usług Elektronicznych jest “Stal Impex” Sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w §11 Regulaminu.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają prawom Konsumenta wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów i powinny być interpretowane zgodnie z tymi przepisami.

 6. Kupujący/Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w taki sposób, aby nie łamać przepisów powszechnie obowiązującego prawa i dobrych obyczajów. Zobowiązuje się również szanować dobra osobiste osób trzecich oraz podawać dane zgodne ze stanem faktycznym.

§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i kliknięcie polecenia „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

 2. Złożenie Zamówienia w sposób wskazany w §2 pkt 1 powyżej jest wiążące, chyba że:

  1. Sprzedawca nie posiada zamówionych Towarów na stanie;

  2. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę trwałaby ponad 14 dni.

 3. W przypadkach określonych w §2 ust. 2 Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, poinformuje Kupującego o zaistniałych okolicznościach za pomocą wiadomości e-mail, wskazując na pierwszy możliwy termin i warunki realizacji zamówienia. W przypadku akceptacji przez Kupującego tego terminu i warunków w terminie ………. dni od otrzymania tej informacji, Zamówienie staje się wiążące dla Sprzedawcy na podanych przez niego warunkach. W przypadku braku oświadczenia Kupującego o akceptacji złożonego w ww. terminie lub oświadczenia o niezaakceptowaniu, informacja ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na skutek której Zamówienie wygasa.

 4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą przesyła do Kupującego. Wiadomość zawiera treść Umowy Sprzedaży, w szczególności: numer i datę Zamówienia, dane stron, główne cechy zamówionego Towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób, termin i koszt dostawy, informację o przysługującym Kupującemu prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz zasadach odstąpienia. Do wiadomości dołączony jest Regulamin z wzorem odstąpienia i formularzem reklamacyjnym.

 5. W razie przyjęcia Zamówienia do realizacji, Sprzedawca przesyła Kupującemu kolejną wiadomość e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

§ 3. Cena, sposoby i terminy płatności

 1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym prowadzonym w języku polskim są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki. Ceny w sklepie prowadzonym w języku polskim są podawane w języku polskim w walucie PLN (złoty polski). Ceny Towarów w Sklepie Internetowym prowadzonym w innych wersjach językowych są cenami netto, w związku z czym w trakcie składania Zamówienia może zostać do tych cen dodany podatek w wysokości wynikającej z przepisów prawa. Ceny w sklepie prowadzonym w innych wersjach językowych są podawane w walucie EUR (euro). O łącznej cenie Towaru, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych kosztów również o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

 2. Sprzedawca zapewnia następujące sposoby płatności:

  1. Karty płatnicze:
   • Visa,
   • Visa Electron,
   • Mastercard,
   • MasterCard Electronic,
   • Maestro
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: mBank Odział korporacyjny w Rzeszowie ; nr rachunku PLN 25 1140 1225 0000 3997 7600 1001; Euro 95 1140 1225 0000 3997 7600 1002.
  3. Płatność kontem PayPal – dostępna tylko dla Kupujących, którzy w Formularzu Zamówienia podali adres na terytorium Polski;
  4. Płatność przy odbiorze (za pobraniem) – dostępna tylko dla Kupujących, którzy w Formularzu Zamówienia podali adres na terytorium Polski.

 1. Zapłata powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, zgodnie z §2 ust. 5 Regulaminu.

 2. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. oraz PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).

§ 4. Sposób, termin i koszt dostawy

 1. Dostawa Towaru możliwa jest na terytorium Polski i państw UE/EOG.

 1. Koszt dostawy Towaru do Kupującego ponosi Kupujący, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 1. Możliwe do wyboru sposoby dostawy podawane są w Formularzu Zamówienia po podaniu przez Kupującego adresu do dostawy. Koszty i terminy dostawy Towaru są podawane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia, po wyborze sposobu dostawy. Domyślnym adresem dostawy jest adres podany w Formularzu Zamówienia. Kupujący ma możliwość zmiany tego adresu na inny.

 2. Termin dostawy liczy 14 dni, chyba że ustalono inny termin dostawy zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu. Początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia dokonania zapłaty, tj. uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 3. Kupujący powinien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie jest została uszkodzona lub zniszczona.

 4. W razie stwierdzenia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem przez Przewoźnika Kupującemu, Kupujący uprawniony jest zażądać od Przewoźnika ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody w formie protokołu. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien zawiadomić o tym fakcie Przewoźnika, który ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy w zakresie dostawy zamówionych Towarów do Kupującego.

 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towary bez wad.

 6. Minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży jest czas do momentu zapłaty za Zamówienie lub odbioru Zamówienia, w zależności od tego, który z tych momentów nastąpi później, a w przypadku Konsumentów także – do momentu odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§ 5. Konsumencie prawo odstąpienia – pouczenie

 1. Kupujący – Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dane kontaktowe Sprzedającego: „Stal Impex” Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 49, 38-400 Krosno, e-mail: krosagro@krosagro.com;

 4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę porównywalną z kosztem dostawy oferowanym przez Sprzedawcę przy zawieraniu umowy.

 8. Kupujący zobowiązany jest zwrócić Towar niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował on Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem 14 dni.

 9. Adres do zwrotów to: STAL IMPEX Sp. z o.o ul. Chopina 27, 38- 320 Gorlice

 10. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 38 pkt 1 – 13 Ustawy o Prawach konsumenta, w szczególności jeśli przedmiotem Umowy Sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru, procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawca odpowiada za zgodność Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach opisanych w Ustawie o prawach konsumenta.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Kupującego wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy zachodzi jeden z następujących przypadków:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z Umową Sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego lub nie poniósł kosztów doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży (kosztów wymiany lub naprawy), lub nie zdemontował Towaru (lub nie zlecił jego zdemontowania na swój koszt) jeżeli został on zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, a Sprzedawca odpowiada za zamontowanie Towaru,
  3. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży,
  4. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony umożliwiających żądanie naprawienia lub wymiany Towaru,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.
 8. 8. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.
 9. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny.
 10. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Kupującego wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
 11. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Kupujący może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków w zakresie doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub spełnienia obowiązków w zakresie odstąpienia od Umowy Sprzedaży/obniżenia ceny.
 14. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres krosagro@krosagro.com. W reklamacji zalecane jest podanie numeru zamówienia, danych kontaktowych Kupującego, opisu wady, terminu jej ujawnienia, uprawnienia, z którego Kupujący korzysta – ułatwi to i przyspieszy proces reklamacyjny.

 15. Sprzedawca zachęca, aby Kupujący korzystał z formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

 16. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym powyżej terminie poczytuje się za uznanie żądania reklamacji.

§ 7. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia tego paragrafu dotyczą wyłącznie Kupujących/Usługobiorców niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Indywidualnymi.

 2. Sprzedawca może ograniczyć wskazane w Regulaminie sposoby płatności, a także żądać przedpłaty w całości albo części.

 3. Za chwilę wydania Towaru Kupującemu uznaje się chwilę powierzenia Towaru przez Sprzedawcę Przewoźnikowi celem jego dostarczenia Kupującemu.

 4. W razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem Przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a w razie stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Przewoźnika.

 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, o której mowa w §7 Regulaminu oraz z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona.

 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy/Usługodawcy za utracone korzyści jest wyłączona. W pozostałym zakresie Sprzedawca ponosi odpowiedzialność do kwoty nie większej niż suma wszystkich płatności otrzymanych od Kupującego z tytułu Umowy Sprzedaży. Ograniczenia powyższe nie mają zastosowania w przypadku szkód powstałych z winy umyślnej Sprzedawcy.

 7. Wszelkie spory powstałe między Sprzedawcą/Usługodawcą a Kupującym/Usługobiorcą w związku z działalnością Sklepu Internetowego zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 8. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń przez Konsumentów i rozpatrywania reklamacji

 1. Kupujący będący Konsumentem może dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym albo skorzystać z innych form rozstrzygania sporów między Konsumentem a przedsiębiorcą.

 2. Kupujący będący Konsumentem może na podstawie art. 37 Ustawy o Inspekcji Handlowej zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 3. Kupujący będący Konsumentem może na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy o Inspekcji Handlowej zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o mediację w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Kupującym a Sprzedawcą.

 4. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną Konsumenci mogą uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, w oddziale Federacji Konsumentów, w Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia Dla Powiatu udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl oraz pod Infolinią Konsumencką, prowadzoną przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich – tel. 800 889 866 (od poniedziałku do piątku w godz. 9: 00 – 17: 00, czynna od 22 lutego do 30 kwietnia 2016 r.).

 5. Konsumenci z innych niż Polska państw są uprawnieni do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów zgodnych z ustawodawstwem ich państw.

 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 10. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego udostępnia Usługobiorcom następujące Usługi Elektroniczne: Dostęp do Treści, Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 2. Usługa Dostępu do Treści świadczona jest nieodpłatnie wszystkim podmiotom, które wchodząc na stronę internetową Sklepu Internetowego uzyskują dostęp do treści w nim się znajdujących.

 3. Korzystanie z Konta wymaga uzupełnienia danych w Formularzu Rejestracji oraz kliknięcia „Rejestruj się”. W Formularzu Rejestracji należy podać następujących dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz, a także adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także firmę oraz numer NIP. Usługobiorca może dodatkowo podać dobrowolnie datę swojego urodzenia.

 4. Usługa Elektroniczna Konta jest świadczona bezpłatnie. Usługobiorca może w każdej chwili i bez wskazywania jakiejkolwiek przyczyny zrezygnować z Usługi Elektronicznej Konta. Aby tego dokonać może przesłać do Usługodawcy żądanie usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aluhale.eu.

 5. Korzystanie z Formularza Zamówienia następuje z chwilą dodania przez Kupującego Towaru do koszyka. Do chwili złożenia Zamówienia, które następuje przez kliknięcie „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Kupujący może modyfikować wprowadzane dane, w tym usuwać Towary z koszyka lub zmieniać ilość Towarów w koszyku. Sprzedawca zastrzega jednak, że niektóre Towary mogą być dodane do koszyka tylko w określonej przez Sprzedawcę minimalnej ilości, o czym informacja pojawia się w momencie dodawania takich Towarów do koszyka. W tym przypadku zmniejszenie ilości takich Towarów w koszyku poniżej ilości minimalnej będzie niemożliwe.

 6. Kupujący w Formularzu Zamówienia podaje następujące dane:

 1. imię i nazwisko – w przypadku osób fizycznych,

 2. nazwę – w przypadku innych Kupujących niż osoby fizyczne

 3. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

 4. adres e-mail,

 5. numer telefonu,

 6. rodzaj Towaru, jego ilość,

 7. miejsce, sposób dostawy Towaru

 8. formy płatności,

 9. informację, czy jest się przedsiębiorcą – domyślnie zaznaczona jest opcja, że nie jest się przedsiębiorcą,

 10. informację, czy chce się otrzymać fakturę,

 11. w przypadku przedsiębiorców, którzy chcą otrzymać fakturę – także firmę oraz numer NIP(numer VAT UE).

 12. Sprzedawca ogranicza możliwość składania Zamówień dla podmiotów z krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową oraz krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych, określonych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku, jeśli w Formularzu Zamówienia wskazany zostanie w adresie kraj spośród takich krajów i terytoriów, złożenie Zamówienia może okazać się niemożliwe.

 1. Usługobiorca może skorzystać z usługi Konta poprzez zaznaczenie opcji „Utwórz Konto” w Formularzu Zamówienia”.

 2. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Newslettera następuje z chwilą podania w odpowiedniej zakładce udostępnionej na stronie Sklepu Internetowego adresu e-mail, właściwego do otrzymywania Newslettera oraz kliknięcie polecenia „Zapisz się”.

 3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest bezpłatnie. Usługobiorca może w każdej chwili i bez wskazywania jakiejkolwiek przyczyny, zrezygnować z Usługi Elektronicznej Newslettera. Aby tego dokonać Usługobiorca może przesłać do Usługodawcy żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krosagro@krosagro.com;

 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, Usługodawcy są następujące: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Java script.

§11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w Sklepie Internetowym jest „Stal Impex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie, ul. Łukasiewicza 49, 38-400 Krosno, tel.: 13 43 206 91, e-mail: krosagro@krosagro.com.

 2. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.

 5. Z Administratorem Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: rodo@stalimpex.eu lub prowadząc tradycyjną korespondencję na wskazany adres: Stal Impex Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 49.

 6. Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących i Usługobiorców oraz osób posiadających założone Konto w Sklepie Internetowym (osoby te dalej zwane są łącznie „Użytkownikami”): imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz, a także adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu, dane o zakupach w Sklepie Internetowym, dane wynikające ze zbieranych plików cookies zgodnie z §12 niniejszego Regulaminu. a w przypadku przedsiębiorców także firmę oraz numer NIP.

 7. Przetwarzanie danych ma miejsce w celu świadczenia Usług Elektronicznych określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celu zawarcia i realizacji Umów Sprzedaży. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 8. Dane będą przechowywane do czasu wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z umów dotyczących Usług Elektronicznych oraz Umów Sprzedaży, zaś po zakończeniu tego okresu administrator może przechowywać dane osobowe Użytkowników również przez okres, w którym w związku z zawarciem przez Użytkowników umów z administratorem, Użytkownicy mogą wobec administratora zgłaszać jakiekolwiek roszczenia, jak również przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w ramach prowadzonych czynności kontrolnych. W tym przypadku dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość obrony lub zadośćuczynienia roszczeniom osób trzecich bądź wypełnienie obowiązków wobec organów państwa.

 9. Podanie danych jest warunkiem skorzystania z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników woli otrzymywania Newslettera, dane Użytkowników będą ponadto przetwarzane w celu prawidłowego dostarczenia Użytkownikom Newslettera oraz w celu marketingu własnych produktów i usług administratora. W tym przypadku dane przetwarzane będą na podstawie zgody Użytkowników, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przez okres, przez jaki zgoda ta będzie aktualna. Podanie tych danych jest dobrowolne.

 11. Zapisanie się na Newsletter stanowi ponadto wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej, o której mowa w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, o której mowa w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576 t.j. z dnia 2021.03.30 z późniejszymi zmianami.).

 12. W przypadku osób, które skontaktowały się z Administratorem, Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, inne podane podczas kontaktu. Dane te są przez Administratora przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie zadane przy kontakcie z Administratorem, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej poprzez wysłanie do Administratora wiadomości z podanymi danymi osobowymi. Podanie tych danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 13. Dane osób, które skontaktowały się z Administratorem będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, zaś po zakończeniu tego okresu Administrator może przechowywać dane osobowe również przez okres, przez który osoba zadająca pytanie może zgłaszać wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, jak również przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w ramach prowadzonych czynności kontrolnych (w tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość obrony lub zadośćuczynienia roszczeniom osób trzecich bądź wypełnienie obowiązków wobec organów państwa).

 14. Odbiorcami danych osobowych mogą być współpracownicy Administratora, dostawcy oprogramowania, a także dostawcy usług, w tym w szczególności usług informatycznych i hostingowych, firmy obsługujące naszą stronę internetową lub prowadzą komunikację z naszymi klientami, zapewniają działanie naszych systemów teleinformatycznych, firmy kurierskie lub świadczące usługi pocztowe, operatorzy realizujący płatności, uprawnione organy państwa oraz zapewniający obsługę prawną oraz księgową i przeprowadzający audyty Administratora.

 15. W związku z tym, że dane Użytkowników Administratora są przetwarzane w sieci Internet, możliwe, że dane zostaną przekazane do państwa trzeciego. W tym przypadku Administrator zapewnia, że przekazanie odbędzie się do państwa, które zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony lub podmiot, do którego dane są przekazywane zapewni odpowiednie zabezpieczenia, egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, w tym w szczególności poprzez zawarcie z podmiotem, do którego dane są przekazywane, umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych.

 16. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 17. Ponadto w każdym przypadku mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do Państwa danych osobowych;

  2. sprostowania Danych Osobowych – Administrator jest zobowiązany usuwać błędy i niezgodności oraz uzupełniać Dane Osobowe, jeżeli są niekompletne;

  3. ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych;

  4. usunięcia Danych Osobowych;

  5. przenoszenia Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy;

  6. sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;

  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w przypadku Użytkowników polskich jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 18. Wszelkie wnioski o żądania dotyczące realizacji praw Osób można kierować za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stal Impex Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 49, 38-400 Krosno lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@stalimpex.eu.

§12 Polityka prywatności – pliki cookies i logi systemowe

 1. Za pomocą plików cookies Administrator zbiera tzw. dane eksploatacyjne dotyczące korzystania przez użytkowników ze strony:

  1. oznaczenia identyfikujące użytkownika;

  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego użytkownik korzysta;

  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze strony;

  4. informacje o skorzystaniu przez użytkownika ze strony.

 2. Dane te są wykorzystywane w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony, dopasowania zawartości strony internetowej preferencji użytkownika, a także w celu ułatwienia i ulepszenia sposobu korzystania przez użytkownika ze strony.

 3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest umożliwienie prowadzenie strony i poprawienie jakości strony.

 4. Dane z plików cookies są przetwarzane przez okres ustalony przez użytkownika w ustawieniach stosowanej przez użytkownika przeglądarki.

 5. Podanie danych jest warunkiem korzystania ze strony.

 6. Ponadto, jeśli przy wejściu na stronę na informacji o plikach cookies przetwarzanych na stronie, wyskakującej na dole strony użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych z plików cookies, Administrator będzie zbierał dane użytkownika, o których mowa powyżej, a także dane o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony i o czynnościach podejmowanych na stronie, w celach statystycznych. W tym przypadku, przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie zgody użytkownika. Podanie danych dla tych celów jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych dla tych celów mogą być podmioty obsługujące cookies zamieszczone na naszej stronie, w tym w szczególności podmioty obsługujące serwis Google. W przypadku podania danych dla tych celów użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które można zrealizować za pomocą dokonania odpowiednich ustawień przeglądarki użytkownika albo kliknięcie w ten link (LINK).

 7. Pliki cookies są danymi informatycznymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika, dedykowana do korzystania ze stron serwisu. Zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu. Nasza strona zbiera automatycznie wyłącznie dane zawarte w plikach cookies.

 8. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 9. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapis plików cookies w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.

 10. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 11. Osoba posiadająca Konto w Sklepie Internetowym podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję „nie wylogowuj mnie”. Zaznaczenie tej funkcji sprawia, iż na urządzenie takiej osoby zostaje przesłany plik „cookie”, którego zadaniem jest zapamiętanie danych logowania takiej osoby. Dzięki uruchomieniu tej funkcji osoba posiadająca Konto w Sklepie Internetowym nie musi po raz kolejny logować się na urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, iż osoba posiadająca Konto w Sklepie Internetowym odwiedzająca Sklep Internetowy zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana. Jeśli osoba posiadająca Konto w Sklepie Internetowym korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inne osoby, zaleca się nie zaznaczanie opcji „nie wylogowuj mnie” i każdorazowe wylogowywanie się ze Sklepu Internetowego.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Sklepu Internetowego, w tym zawartych w nim treści, materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań podlegają ochronie prawnej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Usługodawcę.

 2. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi mogą być w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiana w zakresie funkcjonalności Serwisu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany są dokonywane wyłącznie na przyszłość i nie mają zastosowania do Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmian. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca zawiadomi osoby posiadające założone Konta w Sklepie Internetowym, przesyłając na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej treść regulaminu lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Osoby takie mogą w formie pisemnej wysłanej na adres Usługodawcy lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej: biuro@aluhale.eu wyrazić brak akceptacji dla zmienionego Regulaminu, w tym także wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzeciw należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak sprzeciwu w obowiązującym terminie jest tożsamy z akceptacją zmienionego Regulaminu. Zawiadomienie o zmianie będzie zawierało informację o terminie zgłoszenia sprzeciwu oraz konsekwencjach braku jego złożenia.

 4. Prawem właściwym do działalności Sklepu Internetowego, zawieranych za jego pośrednictwem umów i świadczonych usług jest prawo polskie.

 5. Niniejszy regulamin znajduje się na stronie www.krosagro.com. Ponadto można go wydrukować lub zapisać korzystając ze zwykłych funkcji przeglądarki internetowej (najczęściej: prawy przycisk myszy -> Zapisz jako).


 

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

………………………………………… data: ……………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

„Stal Impex” sp. z o. o.

ul. Łukasiewicza 49

38-400 Krosno

adres e-mail: krosagro@krosagro.eu

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: ………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ……………………………………………..

…………………………

podpis konsumenta

* – niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 2 – Formularz reklamacyjny.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………

2. Adres ………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………..

4. Nr zamówienia ……………………………………………………………………………………………………….

5. Data zamówienia ……………………………………………………………………………………………………

6. Nr faktury/ paragonu ……………………………………………………………………………………………

7. Nr konta bankowego …………………………………………………………………………………………….

8. Przyczyna zwrotu …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

…………………………………………………………………

(czytelny podpis Klienta)